1.Inleiding

 Bedankt voor het kiezen voor Uw Slijter van Erp. Dit is ons privacy beleid. Het is voor ons noodzakelijk om een aantal persoonsgegevens van u te verzamelen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en nemen deze serieus. We willen u in dit document daarom graag uitleggen hoe wij zo zorgvuldig en transparant mogelijk met deze gegevens omgaan. U vindt in dit document een overzicht van welke gegevens wij mogelijk van u verzamelen, waarom wij dit doen en welke rechten u heeft. Ook vertellen wij u iets over ons gebruik van cookies.  

 

2.Over ons

Wij zijn Uw Slijter van Erp, een slijterij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nr. 64447111. 

Contactgegevens

Van Erp Dranken
Raadhuisstraat 11
9301 AA Roden
Tel: 050 501 0501
privacy@uw-slijter.nl

 

3. Welke gegevens van u verwerken wij en met welk doel?

 3.1 Bestellingen in onze webshop

Wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop verzamelen wij een aantal gegevens van u. Deze gegevens verstrekt u zelf aan ons in een webformulier. Deze gegevens nemen wij op in ons klantenbestand en gebruiken wij om uw bestelling te kunnen uitvoeren en u te informeren over de voortgang van deze bestelling. Wij zullen deze gegevens niet zonder toestemming gebruiken om u (onze nieuwsbrief met) aanbiedingen te sturen. Het is mogelijk om onze webshop te bekijken zonder deze gegevens te verstrekken. Indien u echter een bestelling plaatst dan hebben wij deze gegevens wel van u nodig.

 

Welke gegevens verwerken wij?

De gegevens die wij mogelijk verwerken zijn onder andere uw voornaam, achternaam, postcode, woonplaats, straatnaam, huisnummer, e-mailadres en telefoonnummer. Indien u ervoor kiest zich te registreren dan verwerken wij ook een gebruikersnaam en wachtwoord. Het is echter mogelijk een bestelling in de webshop te plaatsen zonder u te registreren.

3.2. E-mailnieuwsbrief

Wij bieden een e-mailnieuwsbrief aan. In deze nieuwsbrief houden wij u periodiek op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste aanbiedingen. U krijgt deze nieuwsbrief enkel toegezonden indien u zich hiervoor heeft aangemeld en ons uitdrukkelijk toestemming geeft voor het verzenden van deze nieuwsbrief.

 

Welke gegevens verwerken wij?

De gegevens die wij in dit kader verwerken zijn uw e-mailadres, uw voornaam en uw achternaam.

3.3. Statistische gegevens

Om de werking en de gebruikservaring van onze website te verbeteren verzamelen wij middels Google Analytics statistische gegevens omtrent het gebruik van onze website. Wij houden bijvoorbeeld bij welke pagina’s u bezoekt, hoe vaak u dat doet, en op welke momenten u dat doet. We slaan deze gegevens op en analyseren deze periodiek. Door middel van het analyseren van deze gegevens brengen wij in kaart op welke manier onze website gebruikt wordt, zodat wij de gebruikerservaring hiervan kunnen verbeteren. Hierin kijken wij niet naar het gedrag van individuele gebruikers, maar naar trends van groepen gebruikers over langere periodes. Het is in ons belang dat wij na kunnen gaan op welke manier onze website gebruikt wordt en hoe wij deze gebruikservaring kunnen verbeteren.

 

Welke gegevens verwerken wij?

De gegevens die wij in dit kader verwerken zijn uiteenlopende (technische) gegevens, waaronder mogelijk url-informatie, cookie-gegevens, (een deel van) uw IP-adres, land en regio, de soorten apparaten die u gebruikt om onze website te bezoeken, het soort netwerkverbinding en provider, soort browser en versie daarvan, en besturingssysteem. 

3.4. Locatiegegevens

Indien u onze app voor het eerst opent vragen wij uw toestemming voor het verzamelen van locatiegegevens. Deze gegevens gebruiken wij vervolgens om uw voorkeursslijter te bepalen. 

 

Welke gegevens verwerken wij?

Uw locatiegegevens.

 

 

4.Uw rechten

 U heeft te allen tijde het recht ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

In de gevallen dat wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, heeft u ten allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet overigens geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór het intrekken van de toestemming.

U heeft te allen tijde het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

 

5. Het delen van uw gegevens

 In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst met u, of op grond van een wettelijke plicht. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is.

Wij delen mogelijk uw persoonsgegevens met de volgende categorieën van ontvangers voor de volgende doeleinden:

 

  • De door ons ingeschakelde pakketvervoerder(s), zodat wij uw bestelling af kunnen leveren;
  • De leverancier(s) van ons orderverwerkingssysteem en de koppeling tussen onze webshop en het orderverwerkingssysteem, zodat wij uw order correct kunnen verwerken, kunnen uitleveren en u op de hoogte kunnen houden van de voortgang hiervan.
  • Onze technische partner(s) waaronder onze website en app ontwikkelaar(s) en onze hosting provider, om onze website en app te ontwikkelen en te onderhouden
  • Onze grafische partner(s) die in het kader van het grafisch design van onze website en app hiertoe toegang hebben.  

 

6. Wijzigingen in ons privacy beleid

 Het kan zijn dat wij in de toekomst ons privacy beleid moeten wijzigen. Bijvoorbeeld omdat wij onze dienstverlening uitbreiden of aanpassen, en het daarom noodzakelijk is dat wij andere of meer persoonsgegevens gaan verzamelen, of omdat wetgeving wijzigt. Indien wij ons beleid wijzigen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen op een manier die passend is bij de wijziging. Dit zal doorgaans in de vorm zijn van een mededeling op onze website.

 

7.Bewaartermijnen

 Voor het bewaren van uw persoonsgegevens hanteren wij geen vaste termijn. Wij bewaren deze zo lang als u klant bij ons bent. Wanneer wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben zullen wij deze verwijderen. 

 

8.Cookies

 Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van onze website op uw computer, laptop, tablet, smartphone of ander device wordt geplaatst. In dit bestand slaan wij informatie op en dit bestand kan tijdens een later bezoek aan onze website weer worden uitgelezen. Op deze manier kunnen we u van andere bezoekers onderscheiden en uw persoonlijke voorkeuren opslaan. Wij maken gebruik van twee verschillende soorten cookies.

 

Functionele cookies

De functionele cookies die wij gebruiken zijn nodig om onze website correct te laten functioneren. Door het gebruik van functionele cookies houden wij voorbeeld bij welke producten u in uw winkelmand plaatst, en of u ingelogd bent. Indien wij deze cookies niet zouden plaatsen, dan zou dit de correcte werking van onze website ernstig verstoren.

Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken wij om beter inzicht te krijgen in het functioneren van de website. Met deze cookies houden wij bijvoorbeeld bij hoe lang u op onze website bent, op welke pagina’s u komt en hoe u daar bent belandt. Deze informatie gebruiken wij vervolgens om onze website te verbeteren. De analytische cookies (Google Analytics) die wij plaatsen hebben geen of geringe impact op uw privacy. 

Download algemene voorwaarden


Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder 'Uw Slijter' in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Uw Slijter Slijterijen. Handelsnamen L&E Slijter B.V., Van Erp Slijteren, Van Erp Slijterij. Raadhuisstraat 11 9301 AA Roden 050-5010501. Activiteiten (SBI) 4725 Winkels in dranken en 4634 groothandel in dranken. (Geen Zuivel) KVK: 64447111 BTW Nr: 855669639B01 Vestigingsnr.: 000033270880. Beschrijving De exploitatie van één of meer slijteren/drankenspeciaalzaken.
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Uw Slijter voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Uw Slijter voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Uw Slijter erkend.
1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.


Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Uw Slijter.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Uw Slijter eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Uw Slijter een door Uw Slijter verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Uw Slijter en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Uw Slijter gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 Uw Slijter kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Uw Slijter garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


Artikel 4. Aflevering
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na betaling verzonden, tenzij anders afgesproken. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Uw Slijter verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Uw Slijter bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van Uw Slijter zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Uw Slijter geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.


Artikel 5. Levertijd
5.1 Een door Uw Slijter opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Uw Slijter zijn, waarna Uw Slijter zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Uw Slijter (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.


Artikel 6. Ontbinding
6.1 Onverminderd de rechten van Uw Slijter Webshop op basis van de wet is Uw Slijter gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Uw Slijter omstandigheden ter kennis komen die Uw Slijter goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Uw Slijter bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Uw Slijter zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Uw Slijter bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Uw Slijter, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Uw Slijter heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij Uw Slijter. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Uw Slijter na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Uw Slijter aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Uw Slijter slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
 

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Uw Slijter geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Uw Slijter en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Uw Slijter de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Uw Slijter niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien Uw Slijter bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie
8.1 Uw Slijter biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2 Uw Slijter is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Uw Slijter) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Uw Slijter. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Uw Slijter schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door Uw Slijter gegrond worden bevonden, zal Uw Slijter naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Uw Slijter en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Uw Slijter) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Uw Slijter gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Uw Slijter voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Uw Slijter is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Uw Slijter in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Uw Slijter en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
8.7 Genoemde jaartallen van wijnen op de website zijn niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Uw Slijter streeft ernaar om altijd correcte jaartallen uit te leveren zoals deze ook vermeld staan op de website, maar als een bepaald oogstjaar niet meer op voorraad is, wordt automatisch een nieuwe oogstjaar uitgeleverd.
 

Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een Vooruitbetaling per Bank / Giro of PayPal plaats te vinden voor dat er verzending kan plaatsvinden van de producten. Rembours betaling is ook mogelijk bij aflevering van de producten en kost € 6,61 van het totale aankoopbedrag. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Uw Slijter en de verplichtingen van de afnemer jegens Uw Slijter onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien Uw Slijter haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
9.5 Indien Uw Slijter kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van alle door Uw Slijter aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Uw Slijter zolang de afnemer de vorderingen van Uw Slijter uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Uw Slijter wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel
3:92 BW.
10.2 De door Uw Slijter geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Uw Slijter of een door Uw Slijter aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Uw Slijter haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Uw Slijter zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Uw Slijter.

Artikel 11. Privacy
11.1 Uw Slijter respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Uw Slijter niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Uw Slijter kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Uw Slijter (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Uw Slijter. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Uw Slijter is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Uw Slijter, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Uw Slijter is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3 Uw Slijter verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Uw Slijter geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Uw Slijter geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Uw Slijter en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Uw Slijter is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen
14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Uw Slijter Klantenservice op het nummer 050 5010501, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00 en zaterdag van 9:00 tot 17:00. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.